OBERMEYER HELIKA: Komplexn√© technick√© zariadenie budov s √ļsporn√Ĺmi technol√≥giami

Technické zariadenie budov
obermeyer.sk

Technick√© zariadenie budov realizujeme vo vŇ°etk√Ĺch typoch stavieb, t. j. obchodn√©, zdravotn√≠cke, rezidenńćn√©, kult√ļrne, Ň°portov√©, infraŇ°trukt√ļry aj stavby so Ň°pecifick√Ĺmi poŇĺiadavkami ako letiskov√© objekty ńći laborat√≥rne priestory.

Energetick√° √ļspornosti, Ň°etrnosŇ• k ŇĹP, zdrav√© prostredie

Ako jeden z l√≠drov v 3D projektovan√≠ a modelovan√≠ stavieb v syst√©me BIM. Hńĺad√°me inovat√≠vne a funkńćn√© rieŇ°enia, ktor√© s√ļ vhodn√© z hńĺadiska objemov√©ho i prev√°dzkov√©ho usporiadania objektu. Energetick√ļ charakteristiku stavby, jej hmotov√© rieŇ°enie, v√Ĺber konŇ°trukńćn√Ĺch materi√°lov, ako aj technick√© zariadenie a ich infraŇ°trukt√ļru sa usilujeme optimalizovaŇ• do efekt√≠vneho celku. A to tak, aby spńļŇąal najpr√≠snejŇ°ie krit√©ria energetickej √ļspornosti a Ň°etrnosti Ňĺivotn√©ho prostredia, a aj vaŇ°e predstavy. Usilujeme sa nach√°dzaŇ• rieŇ°enia, ktor√© prispej√ļ k minimaliz√°ci√≠ energetickej n√°rońćnosti vaŇ°ej prev√°dzky. Patr√≠ k n√≠m, napr√≠klad, uprednostŇąovanie obnoviteńĺn√Ĺch zdrojov energie.

Technické zariadenie budov

Komplexné technické zariadenie budov

VyuŇĺ√≠vame modern√© projekńćn√© a softv√©rov√© n√°stroje a postupy, vńŹaka ktor√Ĺm sme schopn√≠ navrhn√ļŇ• √ļsporn√© technol√≥gie. Zabezpeńćujeme komplexn√© zariadenie budov, vr√°tane vykurovania, vetrania, klimatiz√°cie, zdravotn√≠cko-technick√Ĺch inŇ°tal√°ci√≠, silno- a slabopr√ļdov√Ĺch rozvodov, filtr√°cie vzduchu, protipoŇĺiarnych rieŇ°en√≠, hasiacich syst√©mov a syst√©mov riadenia prostredia, merania a regul√°cie. Do n√°Ň°ho portf√≥lia spadaj√ļ aj odborn√© technick√© posudky, projektov√Ĺ manaŇĺment, monitoring a superv√≠zia projektov. V n√°vrhoch uplatŇąujeme syst√©my pas√≠vneho chladenia, recykl√°cie odpadovej vody, zariadenia kombinovanej v√Ĺroby tepla a elektrickej energie aj inteligentn√© syst√©my riadenia. NaŇ°e technick√© zariadenie budov db√° prioritne na zdravie a bezpeńćnosŇ• ich obyvateńĺov.